Image 1 of 1

Fresco Detail 4, Rila Monastery

Fresco Detail, Rila Monastery<br />
Mother of God