Image 1 of 1

Fresco Detail 1, Rila Monastery

Fresco Detail, Rila Monastery<br />
Creator of Heaven and Earth