Image 1 of 1

Fresco Detail 3, Rila Monastery

Fresco Detail, Rila Monastery<br />
Heaven